foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ "BANTONKLA.COM" สำนักงานบ้านต้นกล้า (ศูนย์ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ) 1.ส่งเสริมปลูกสร้างสวนไม้ยูคาลิปตัสพันธุ์ใหม่(ต้นกระดาษ กล้าเนื้อเยื่อ) 2.ส่งเสริมปลูกสร้างสวนยางพารา 3.ส่งเสริมปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน 4.ส่งเสริมปลูกสักทองและสนปดิพัท 5.รับเหมาวางระบบน้ำเกษตรและงานก่อสร้างด้านการเกษตรทุกชนิด 6.จำหน่ายกล้าไม้เศรษฐกิจ กล้าไม้ป่า 7.รับซื้อไม้ยูคาไม้ยางพารา พร้อมตัดและขนส่งในราคาสูง

ด้านปาล์มน้ำมัน

Login Form

กรอง
  • This article deliberately archived as an example.

    As with previous releases, Joomla!

    ...
Contribute!
Books!
Shop!