98/1 M.1 Suranarai Rd.,
Nakornrachasima 30000

+66 85 - 312 - 0577
tieyai7@hotmail.com

รูปแบบการปลูกต้นกระดาษ

ต้นกระดาษ หรือ ที่เรียกกันว่า กล้ายูคาเนื้อเยื่อปลูกได้หลายรูปแบบ

1.ปลูกแบบแปลง คือ การปลูกเป็นสวนไม้ต้นกระดาษ เต็มพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

      

- เพื่อตัดขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

-เพื่อทำไม้เข็ม ไม้นั่งร้าน งานก่อนสร้าง

-เพื่อทำไม้ชิพ ส่งออกต่างประเทศ

- เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ สร้างบ้านจากไม้ยูคา

 

2.การปลูกบนคันนา ร่วมกับนาข้าว และพืชอื่นๆ เช่น มันสำปะหลัง

        

-เป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

-สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้จากนาข้าว

-สามารถประโยชน์จากไม้เมื่อยามจำเป็นหรือครบระยะตัดฟัน

-สร้างความร่มรื่นและให้ร่มเงาเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวได้

 

3.การปลูกตามแนวเขตแดน

-ใช้เป็นแนวรั้วเพื่อบอกอาณาเขต

-เป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์

-ให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นให้กับสิ่งแวดล้อม

-สามารถประโยชน์จากไม้เมื่อยามจำเป็นหรือครบระยะตัดฟัน

 

4.การปลูกรอบรั้วโรงงานอุตสาหกรรม  ปลูกบริเวณเหมืองต่างๆ  บ่อบำบัด  เช่น ถ่านหิน ทองคำ บ่อทราย บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแป้งมัน

       

-ป้องกันการทรุดตัวของคันคลอง/คันดิน

-สร้างความร่มรื่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

-สร้างร่มเงาให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย

-ได้ผลผลิตสูงเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ จึงง่ายต่อการดูแลรักษา

-ช่วยลดระดับความแรงของน้ำกรณีน้ำหลาก

 

5.การปลูกแบบบริเวณบ้าน  โรงงานถ่านหิน กันลม กันฝุ่น

    

-ป้องการฝุ่นจากโรงงานแป้งมัน โรงงานถ่านหินได้ดี

-เสริมภูมิทัศน์ให้สวยงาม

-ป้องกันพืชผลทางการเกษตรเสียจากแรงลม

-ลดระดับความแรงของลมที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

-นำมาใช้ในการก่อสร้างเมื่อคราวจำเป็น

 

6.การปลูกเป็นสวนไม้อุตสาหกรรม เช่น สวนไม้ ออป. เพื่อการประมูลขายไม้

    

-เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ

-นำรายได้เข้าประเทศมหาศาล

-สร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียงและแรงงานในชุมชน

 

7. การปลูกแบบอื่นๆ  ฯลฯ

หมวด: